Родекс 0.25 % концентрат
 
Родекс течен концентрат, съдържащ 2.5 г/кг бромадиолон и 0.5 г/кг денатониум бензоат.
Продуктът не е биоциден препарат в готова за употреба форма и не е предназначен за масови потребители.
Родекс концентрат е  промишлена суровина за приготвяне на отровни примамки против полевки, мишки и плъхове в промишлени условия.
С 1 килограм Родекс концентрат се приготвят 50 килограма отровна примамка за полевки, мишки и плъхове.

Родекс концентрат не се предлага на частни лица, а само на фирми и земеделски производители.


Пълен текст на етикета


Информационен лист за безопасност


ВНИМАНИЕ!

Предупреждения за опасност:
H312 Вреден при контакт с кожата.
H302 Вреден при поглъщане.
H332 Вреден при вдишване.
H373 Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция при контакт с кожата и при поглъщане.
H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
Препоръки за безопасност:
P405 Да се съхранява под ключ.
P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
P303 + P361 + P353 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): Незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.
P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.
P301 + P310 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с местната уредба.
Съдържа бромадиолон!
Опаковка: Бутилки х 1 кг; Туби х 25 кг.

   

Напишете мнение

Забележка: HTML не се потдържа!
    Лош           Добър
Тест за сигурност

Родекс - течен концентрат за отровни примамки против полевки, мишки и плъхове.

  • Производител: PelGar International Ltd, UK
  • Модел: Родекс течен концентрат
  • Наличност: В наличност
  • 57.64лв.


  • 5 или повече 55.00лв.
  • 10 или повече 53.00лв.

Подобни продукти

Родекс Октаблок 5кг. -восъчни блокчета

Родекс Октаблок 5кг. -восъчни блокчета

    Родекс Октаблок Изключително ефективни отровни восъчни блокчета за плъ..

113.00лв.

Родекс течен концентрат 25кг.х46.80лв. за примамки против полевки, мишки и плъхове.

Родекс течен концентрат 25кг.х46.80лв. за примамки против полевки, мишки и плъхове.

Родекс е концентрат за приготвяне на отровни примамки против мишки и плъхове Течен концентрат, ..

1,168.00лв.

Етикети: мишки и плъхове, течен концентрат