ДОГОВОРИ ЗА ФИРМИ

Професионализъм на разумна цена, без компромис с качеството     

 

 Всички обекти за производство и търговия с храни, включително заведения за обществено хранене са задължени да сключат договор с лицензирана  ДДД фирма .

       Силует-7 ЕООД е регистрирана в Министерство на здравеопазването под № 60-00-20 и работи под контрола на РЗИ(ХЕИ).

         Нашият екип e съставен от сертифицирани специалисти в областа на ДДД услугите.  Целта ни е да Ви осигурим професионално и ефективно обслужване на приемлива цена.

 Оферта за ДДД обработки се изготвя съобразно спецификата на обекта и изискванията на НАССР, след предварителен оглед .

 

       За всеки обект наш специалист изготвя пълен комплект документи, необходими при проверка от РЗИ(ХЕИ). Работи се съгласно изискванията на IPM, по програма , изготвена от ръководителя на отдел ДДД дейности.

 

 Съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 24 ЯНУАРИ 2005г. /Издадена от Министерството на здравеопазването , Обн. ДВ. бр.12 от 4 Февруари 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г.:

 

   Чл. 3. На дезинфекции, дезинсекции и дератизации подлежат: 1. (изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) обектите с обществено предназначение съгласно § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето; 2. административните сгради и прилежащите им площи; 3. производствени и складови сгради и съоръжения и прилежащите им площи; 4. жилищни сгради; 5. паркове, зелени площи и други места за отдих; 6. елементи от инфраструктурата на населените места - канализационна мрежа за отпадни води, депа за твърди отпадъци, колекторни шахти към топлофикация, телекомуникационните съоръжения и енергоснабдяване.

  Чл. 4. Всички физически и юридически лица са длъжни да поддържат в обектите си численост на членестоноги и гризачи вредители на нива безопасни за здравето на хората и да осигурят извършването на дезинсекции и дератизации. 

   Чл. 6. Дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации могат да се извършват само от лица, придобили правоспособност за това.

  Чл. 7. (1) Обучението за придобиване на правоспособност за ръководители и изпълнители на дейности по дезинфекции, дезинсекции и дератизации се провежда по програми, утвърдени от министъра на здравеопазването.

   Чл. 15. Не се допуска извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации от лица, които не притежават необходимата професионална правоспособност за ръководители и изпълнители, получена по реда на тази наредба.

   Чл. 18. Лицата, извършили дезинфекции, дезинсекции и дератизации, съставят протокол по образец съгласно приложение № 4 в два еднообразни екземпляра - по един за съставителя и заявителя.