ФОРМУЛЯРИ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

                                                           ФОРМУЛЯРИ                                                                               

Формуляр – Приложение № 1 за оттегляне на съгласие за целите на обработка

 

 ДО

 „БИОНИКС 2000” ЕООД

 гр. София, п.к.1324

 ж.к „Люлин- 10”, бл.106А, маг.1

e-mail: ddd007org@gmail.com

 уеб сайт: www.ddd007.org

 

Вашето име:……………………………………………...……………............................................

E-mail за контакт и обратна връзка:

………………………………...........................................................................

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен:

 …………………………..............................................................................

……………………………………………………………………………………….............................

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на  всички, предоставени Ви от мен лични данни.

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на следните лични данни, предоставени Ви от мен:

…………………………...............................................................................

………………………………………………………………................................................. за следните цели :

 ………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................

 

Оттеглям съгласието си за събиране, обработване и съхранение на  всички, предоставени Ви от мен лични данни  само за следните цели:

…………………………………………………………………………………………................................................................................................................................

За всички цели.

Декларирам, че съм запознат/а с условията и евентуални правни и фактически действия на  „БИОНИКС 2000” ЕООД за периода след оттегляне на даденото от мен  съгласие.

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ……………………………….

                                                                                                                                  

Формуляр – Приложение № 2 за искане за упражняване на „правото да бъдеш забравен” – изтриване на всички лични данни

 

 ДО

 „БИОНИКС 2000” ЕООД

 гр. София, п.к.1324

 ж.к „Люлин- 10”, бл.106А, маг.1

e-mail: ddd007org@gmail.com

уеб сайт: www.ddd007.org

Вашето име:……………………………………………...……………...........................................

E-mail за контакт и обратна връзка:

 ………………………………..........................................................................

Моля всички мои лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен,  както и такива, които са свързани с мен, съобразно посочената идентификация, да бъдат изтрити от Вашите бази данни.

Декларирам, че ми е известно, че част или всички от личните ми данни могат да продължат да бъдат обработвани и съхранявани от Администратора за целите на изпълнение на законовите му задължения. 

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………….

                                                                                                                                   

Формуляр – Приложение № 3 – искане за предоставяне на достъп до лични данни

ДО

 „БИОНИКС 2000” ЕООД

 гр. София, п.к.1324

 ж.к „Люлин- 10”, бл.106А, маг.1

e-mail: ddd007org@gmail.com

уеб сайт: www.ddd007.org

Вашето име:……………………………………………...……………............................................

E-mail за контакт и обратна връзка:

………………………………...........................................................................

Моля да ми бъде предоставена следната допълнителна информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ми данни, които съм Ви

предоставил: ………………………………………......................................................................

……………………………………………………………………………………….............................

Моля копие от обработваните от Вас мои лични данни да ми бъде предоставено  в

следната форма :

....................................................................................................... 

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.

Подпис на лицето: ………………………….      

                                                                                                                             

Формуляр – Приложение № 4 – искане за предоставяне на достъп до лични данни

 „БИОНИКС 2000” ЕООД

 гр. София, п.к.1324

 ж.к „Люлин- 10”, бл.106А, маг.1

e-mail: ddd007org@gmail.com

уеб сайт: www.ddd007.org

Вашето име:……………………………………………...……………............................................

E-mail за контакт и обратна връзка:

………………………………...........................................................................

Моля следните лични данни, които събирате, обработвате и съхранявате, предоставени от мен или от трети лица, които са свързани с мен, да бъдат коригирани както следва:

Подлежащи на корекция данни:

.....................................................................................................

.......................................................................................................

Корекция на данните  (нововъведени данни):

 ………………………………………...................................................................

.......................................................................................................

В случай, че прецените, че е нарушено Ваше право по защита на личните данни,  имате право да подадете Жалба до Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 02/91 3518, Електронна поща: kzld@cpdp.bg.  

Подпис на лицето: ………………………….